top of page

2021香港學界數學及奧數精英賽 賽前預備班

"Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude."

– Zig Ziglar

本會舉辦之【2021香港學界數學及奧數精英賽】賽前預備班課程,旨在讓小朋友溫故知新之餘,亦可適應比賽/考試模式,於比賽中可自信發揮所識。報名參賽的小朋友亦以就讀的年級參賽,比賽及課程內容為21/22年度學年上學期課程內容。

賽前預備班內容同時包括數學組及奧數比賽內容,比賽範圍複習、基礎奧數訓練、模擬試題練習、模擬考試及適應比賽形式的訓練,並教授解題的思考方法及技巧等,可自由選擇是否參加。
                       
費用 : $800/三節,每節一小時。

(​由於每屆賽前預備班課程均反應熱烈,額滿即止,建議家長提早報名,確保參加名額。)


上課模式:ZOOM視像模式 或 實體面授
面授課程地點 : 新蒲崗大有街3號萬迪廣場  (鑽石山港鐵站步行5分鐘)

賽前預備班 (K1組)

適合準備參加 K1 組比賽的小朋友

節數:3節 (每節1小時)

費用 : $800/三節。 

實體面授課 (每班6人)(每時段名額只有6位,先到先得,謝謝)
上課地點 : 新蒲崗大有街3號萬迪廣場 (鑽石山港鐵站步行5分鐘)(詳細地址將於11月中發出上課通知內列明)

 • K1THU2.[逢星期四] 5:50pm-6:50pm (18/11, 25/11, 2/12)

 • K1SAT1.[逢星期六] 10:20am-11:20am (20/11, 27/11, 4/12)

 • K1SAT2.[逢星期六] 11:40am-12:40nn (20/11, 27/11, 4/12)

 • K1SAT4.[逢星期六] 9:20am-10:20am (20/11, 27/11, 4/12)

 • K1SUN1.[逢星期日] 10:20am-11:20am (21/11, 28/11, 5/12)         (已額滿)

 • K1SUN2.[逢星期日] 11:40am-12:40nn (21/11, 28/11, 5/12)

 • K1SUN3.[逢星期日] 4:20pm-5:20pm (21/11, 28/11, 5/12) 

賽前預備班 (K2組)

適合準備參加 K2 奧數或數學組比賽的小朋友

節數:3節 (每節1小時)

費用 : $800/三節。

實體面授課 (每班6人)(每時段名額只有6位,先到先得,謝謝)
上課地點 : 新蒲崗大有街3號萬迪廣場 (鑽石山港鐵站步行5分鐘)(詳細地址將於11月中發出上課通知內列明)

 • K2TUE1.[逢星期二] 3:10pm-4:10pm (23/11, 30/11, 7/12)           (即將額滿)

 • K2THU1.[逢星期四] 3:10pm-4:10pm (18/11, 25/11, 2/12)           (已額滿)

 • K2SAT1.[逢星期六] 9:10am-10:10am (20/11, 27/11, 4/12)          (已額滿)

 • K2SAT2.[逢星期六] 10:30am-11:30am (20/11, 27/11, 4/12)        (即將額滿)

 • K2SAT3.[逢星期六] 11:50am-12:50nn (20/11, 27/11, 4/12)         (已額滿)

 • K2SAT4.[逢星期六] 1:50pm-2:50pm (20/11, 27/11, 4/12)            (已額滿)

 • K2SAT5.[逢星期六] 3:10pm-4:10pm (20/11, 27/11, 4/12)            (已額滿)

 • K2SAT6.[逢星期六] 4:30pm-5:30pm (20/11, 27/11, 4/12)            (已額滿)

 • K2SAT7.[逢星期六] 10:40am-11:40am (20/11, 27/11, 4/12)         (已額滿)

 • K2SAT8.[逢星期六] 4:20pm-5:20pm (20/11, 27/11, 4/12)            (已額滿)

 • K2SUN1.[逢星期日] 9:10am-10:10am (21/11, 28/11, 5/12)

 • K2SUN2.[逢星期日] 10:30am-11:30am (21/11, 28/11, 5/12)        (已額滿)

 • K2SUN3.[逢星期日] 11:50am-12:50nn (21/11, 28/11, 5/12)         (已額滿)

 • K2SUN4.[逢星期日] 1:50pm-2:50pm (21/11, 28/11, 5/12)            (已額滿)

 • K2SUN5.[逢星期日] 3:10pm-4:10pm (21/11, 28/11, 5/12)            (已額滿)

 • K2SUN6.[逢星期日] 4:30pm-5:30pm (21/11, 28/11, 5/12)            (已額滿)

 • K2SUN7.[逢星期日] 9:20am-10:20am (21/11, 28/11, 5/12)

 • K2SUN8.[逢星期日] 10:40am-11:40am (21/11, 28/11, 5/12)         (已額滿)

 

ZOOM視像模式 (每班5人)(每時段名額只有5位,先到先得,謝謝)

 • K2MONZoom1.[逢星期一] 7:30pm-8:30pm (22/11, 29/11, 6/12)    (已額滿)

 • K2TUEZoom1.[逢星期二] 3:00pm-4:00pm (23/11, 30/11, 7/12)     (已額滿)

 • K2TUEZoom2.[逢星期二] 6:00pm-7:00pm (23/11, 30/11, 7/12)     (已額滿)

 • K2WEDZoom1.[逢星期三] 3:00pm-4:00pm (24/11, 1/12, 8/12)      (已額滿)

 • K2WEDZoom2.[逢星期三] 6:00pm-7:00pm (24/11, 1/12, 8/12)      (已額滿)

 • K2WEDZoom3.[逢星期三] 7:30pm-8:30pm (24/11, 1/12, 8/12)      (已額滿)

 • K2THUZoom2.[逢星期四] 6:00pm-7:00pm (18/11, 25/11, 2/12)     (已額滿)

 • K2FRIZoom2.[逢星期五] 6:00pm-7:00pm (19/11, 26/11, 3/12)      (已額滿)

 • K2SATZoom1.[逢星期六] 10:30am-11:30am (20/11, 27/11, 4/12)  (已額滿)

 • K2SUNZoom1.[逢星期日] 10:30am-11:30am (21/11, 28/11, 5/12) (已額滿)

 • K2SUNZoom2.[逢星期日] 2:00pm-3:00pm (21/11, 28/11, 5/12)     (已額滿)

 • K2SUNZoom3.[逢星期日] 5:00pm-6:00pm (21/11, 28/11, 5/12)     (已額滿)

賽前預備班 (K3組)

 

 

適合準備參加 K3 奧數或數學組比賽的小朋友

節數:3節 (每節1小時)

費用 : $800/三節。

實體面授課 (每班6人)(每時段名額只有6位,先到先得,謝謝)
上課地點 : 新蒲崗大有街3號萬迪廣場 (鑽石山港鐵站步行5分鐘)(詳細地址將於11月中發出上課通知內列明)

 • K3TUE1.[逢星期二] 4:30pm-5:30pm (23/11, 30/11, 7/12)              (已額滿)

 • K3SAT1.[逢星期六] 9:00am-10:00am (20/11, 27/11, 4/12)            (已額滿)

 • K3SAT2.[逢星期六] 1:40pm-2:40pm (20/11, 27/11, 4/12)              (已額滿)

 • K3SAT3.[逢星期六] 3:00pm-4:00pm (20/11, 27/11, 4/12)              (已額滿)

 • K3SAT4.[逢星期六] 12:00nn-1:00pm (20/11, 27/11, 4/12)             (已額滿)

 • K3SAT5.[逢星期六] 2:00pm-3:00pm (20/11, 27/11, 4/12)              (即將額滿)

 • K3SAT6.[逢星期六] 3:20pm-4:20pm (20/11, 27/11, 4/12)              (已額滿)

 • K3SUN1.[逢星期日] 9:00am-10:00am (21/11, 28/11, 5/12)            (已額滿)

 • K3SUN2.[逢星期日] 1:40pm-2:40pm (21/11, 28/11, 5/12)              (已額滿)

 • K3SUN3.[逢星期日] 3:00pm-4:00pm (21/11, 28/11, 5/12)              (已額滿)

 • K3SUN4.[逢星期日] 12:00nn-1:00pm (21/11, 28/11, 5/12)             (已額滿)

 

ZOOM視像模式 (每班5人)(每時段名額只有5位,先到先得,謝謝)

 • K3TUEZoom1.[逢星期二] 4:30pm-5:30pm (23/11, 30/11, 7/12)       (已額滿)

 • K3TUEZoom2.[逢星期二] 7:30pm-8:30pm (23/11, 30/11, 7/12)       (已額滿)

 • K3WEDZoom1.[逢星期三] 4:30pm-5:30pm (24/11, 1/12, 8/12)        (已額滿)

 • K3THUZoom1.[逢星期四] 4:30pm-5:30pm (18/11, 25/11, 2/12)       (即將額滿)

 • K3THUZoom2.[逢星期四] 7:30pm-8:30pm (18/11, 25/11, 2/12)       (已額滿)

 • K3FRIZoom1.[逢星期五] 4:30pm-5:30pm (19/11, 26/11, 3/12)        (已額滿)

 • K3SATZoom1.[逢星期六] 9:00am-10:00am (20/11, 27/11, 4/12)      (已額滿)

 • K3SATZoom2.[逢星期六] 12:00nn-1:00pm (20/11, 27/11, 4/12)       (已額滿)

 • K3SUNZoom1.[逢星期日] 9:00am-10:00am (21/11, 28/11, 5/12)     (即將額滿)

 • K3SUNZoom2.[逢星期日] 12:00nn-1:00pm (21/11, 28/11, 5/12)      (即將額滿)

 • K3SUNZoom3.[逢星期日] 3:30pm-4:30pm (21/11, 28/11, 5/12)       (即將額滿)

bottom of page